Dobre Dane to integracja, konwersja i migracja danych zapewniająca jakość danych i trafne decyzje! Mapa | Demo | Doświadczenie | Publikacje |Zapytanie
DobreDane - Strona Główna
Problem Metoda Rozwišzanie

"Off-line" - Korzystanie z kopii danych na komputerze nie podłączonym do sieci.

"Osierocone" rekordy - Odwołania do nieistniejących danych (które zostały usunięte)

Analiza danych - Badanie stanu bieżącego danych.

Arkusz kalkulacyjny - Plik, zawierający zazwyczaj niewielką tabelę

Automatyczne operacje arytmetyczne i znakowe - Dokonanie operacji arytmetycznej (np. suma dwóch liczb) lub znakowej (np. złączenie dwóch napisów)

Baza danych - Miejsce gromadzenia dużej liczby danych w postaci tabel. Może to być serwer bazodanowy Oracle lub Microsoft Sql Server lub inna baza taka jak np. DB2.

Bezpieczeństwo danych - Przeciwdziałanie nieupoważnionemu dostępowi do danych

Bezpośredni dostęp do danych - Możliwość działania na źródle danych

Brakujące rekordy - Dane, które są w źródle, ale nie zostały dostarczone

Centralizacja danych - Zarządzanie informacją zebraną z wielu źródeł

Certyfikacja ISO 9000 - Wprowadzenie stadnardu jakości

CRM - Customer Relationship Management, Narzędzia wspomagające procesy obsługi klienta.

Czasowość danych - Jak długo dane pozostają aktualne.

Czyszczenie danych - Proces pozyskiwania dobrych danych.

Dane - Zapisane informacje.

DobreDane - System wspomagający proces czyszczenia danych.

Dokładność danych - Poziom szczegółowości zbieranych informacji.

Dopisywanie danych - Dodawanie wierszy do tabel (np. za pomocą importu z pliku Excel)

Duplikacja danych - Niepotrzebne trzymanie tych samych danych w wielu miejscach.

Ekstrakcja danych (patrz. ETL) - wydobycie danych z ich pierwotnego źródła

ERP - Enterprise Resource Planning, Zestaw narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem, oparty na jednej, zintegrowanej bazie danych.

ETL - Extraction Transformation Load - Pozyskanie, dokonanie konwersji a następnie przerzucenie ustandaryzowanych danych do bazy danych. Proces ten jest standardowym etapem przygotowania danych do analizy.

Filtry - Funkcje wybierające dane o podanych właściwościach

Generowanie danych - (patrz: źródło danych), Działania w czasie których pojawiają się nowe dane

Historia zmian danych - Rejestrowanie tego, jak dane zmieniały się w czasie

Hurtownia danych - Służy szukaniu wiedzy w bardzo dużych bazach danych

Informacja - Dana razem z tym, do czego się odnosi.

Informatyzacja - Zastosowanie komputerów w celu wspomagania przepływu informacji.

Integracja danych - Zgromadzenie danych z różnych źródeł w jednym repozytorium.

Integracja z pakietem MS Office - Wykorzystanie w firmie narzędzi typu: Excel, Access, Word

Interfejs graficzny - Poprzez niego uzyskuje się dostęp do danych

Interpretacja danych - Wyciąganie informacji z danych

Jakość danych - Stopień w jakim dane są w stanie realizować cele do których są przeznaczone.

Język SQL - Służy do przeprowadzania podstawowych operacji na danych: tworzenia danych, przeglądania, kasowania i innych modyfikcji >

Kompletność danych - Czy dane zawierają wszystkie informacje istotne z punku widzenia celu ich przeznaczenia. >

Kontrola procesu integracji danych - Kontrola procesu integracji danych mająca na celu jego optymalizację.

Konwersja danych - Przekształcenie danych pochodzących z jednej lub kilku tabel i umieszczenie ich w tabeli o postaci odpowiadającej określonemu wcześniej standardowi.

Kopia zapasowa - Przechowywanie kopii danych na wypadek awarii

Manualne uaktualnianie i poprawianie danych - (patrz: ręczna edycja danych), Wprowadzanie zmian w danych w sposób nie-automatyczny

Mapowanie pól - Łączenie danych i przekształcanie ich przy pomocy ->automatycznych operacji arytmetycznych i znakowych

Metadane - Informacje o strukturze wszystkich tabel oraz powiązaniach pomiędzy nimi.

Metodyka - Zasady, którymi należy się kierować przy tworzeniu systemu informacyjnego.

Middleware - (z ang.: oprogramowanie pośredniczące), Systemy przeznaczone do transportu danych pomiędzy systemami (migracji).

Migracja danych - Przenoszenie danych pomiędzy różnymi bazami danych. Zazwyczaj w trakcie przenoszenia, dane są standaryzowane i konwertowane do jednolitej postaci. Stosuje się ją przy unowocześnianiu systemu informacyjnego w organizacji lub przy przejściu na nowy system.

Narzędzia do czyszczenia danych - Programy automatyzujące proces konwersji danych.

Numeryczny współczynnik jakości danych - Miara poprawności danych

Odstępstwa od standardów - Niepożądane właściwości danych

Operacja na danych - Dodanie, usunięcie lub modyfikacja danych

Optymalizacja danych - Usprawnienie procesu przepływu danych

Poprawność danych - Czy w danych nie znajdują się błędy. >

Pośrednia baza danych - Miejsce w którym dane pobrane ze źródeł są przetwarzane w celu umieszczenia ich w finalnej lokalizacji >

Pośrednie struktury i procesy - Wszystkie urządzenia wykorzystane w trakcie czyszczenia danych

Powiązania między danymi - Zależność jednych danych od innych (patrz: relacyjna baza danych)

Prawidłowość danych - Suma czterech składowych: ->poprawności danych, ich ->spójności, ->niesprzeczności wewnętrznej i ->kompletności.

Problemy z danymi - Problemy takie jak: czasowość, brak standardów czy duplikacje.

Procesy korzystające z danych - (patrz: procesy biznesowe) - Każda działalność, która wymaga dostępu do danych. >

Programy używające danych - Każda aplikacja operująca na danych.

Projekt integracji i migracji - (patrz: integracja danych, migracja danych) - Przeprowadzenie integracji i migracji danych. >

Propagacja zmian - Zmiana w jednym miejscu powoduje aktualizację we wszystkich zależnych

Przyjazny interfejs - Atrakcyjnie wyglądający i łatwy w użyciu zestaw narzędzi

Ręczna edycja danych - Wykonywanie podstawowych operacji na danych poprzez edytowanie tabeli

Rekord - Wiersz w tabeli

Replikowanie procesów - Nadmiarowo wprowadzone mechanizmy >

Repozytorium - Miejsce, w którym trzymane są wszystkie tabele wraz z zawartością. Repozytorium jest częścią bazy danych. >

Spójność danych - Dane tworzą całość, czyli nie ma w nich fragmentów oderwanych od kontekstu.

Spójność struktury bazy danych - Poprawność bazy danych

Sprzeczność wewnętrzna danych - Występowanie danych zaprzeczających sobie wzajemnie.

Standard dostępu do danych - Kto, kiedy będzie miał dostęp do danych

Standard dostępu do metadanych - W odróżnieniu od ->standardu dostępu do danych, wyznacza osoby uprawnione do modyfikacji struktury danych, czyli metadanych.

Standardy danych - Prawidłowa postać danych.

Standaryzacja adresów, numerów telefonów itp. - (patrz: standaryzacja danych), przyjęcie jednolitego sposobu zapisu tego typu informacji

Standaryzacja danych - Określenie gdzie jaki rodzaj danych ma się znajdować. Polega na stworzeniu jednolitego repozytorium, w którym znajdzie się miejsce dla wszystkich potrzebnych informacji. Niejednolite dane mogą uniemożliwić analize, co może stać się przyczyną ich bezużyteczności.

Stare dane - Dane nieużyteczne lub trudne w użyciu w związku z czym wymagające przeprowadzenia procesu czyszczenia. >

Struktura - Z jakich elementów składają się dane. Np. strukturę tabeli określają jej kolumny.

Struktura bazy danych - Jakie dane przechowuje baza danych i gdzie one się znajdują.

Struktura docelowa - Tabela z danymi przygotowanymi do użycia

Struktura źródłowa - Tabela z nieuporządkowanymi danymi >

Synchronizacja danych - Zapewnienie, ze dane zmienione w źródle będą również zmienione w centralnym repozytorium >

System źródłowy - Dane w źródłowej lokalizacji >

Systemy informacyjne  - Wszystko, co wykorzystuje narzędzia do pracy z danymi. >

Szkodliwe skutki działania użytkownika - Niepożądane zmiany danych (np. utrata)

Tabela - Dane w postaci wierszy i kolumn.

Transformacja danych - (patrz: konwersja danych)

Uporządkowanie procesu integracji danych - Organizacja procesów zachodzących w danych

Uzupełnianie danych - Kompletowanie danych i wypełnianie luk informacyjnych

Wydajność i jakość integracji - Czy czyszczenie przebiega w sposób optymalny

Zarządzanie danymi - Administracja środowiskami i danymi, które są w nich umieszczone

Zarządzanie doładowywaniem danych - (patrz: synchronizacja danych), Dbałość o aktualizację danych płynących ze źródeł do centralnej bazy danych

Zarządzanie strukturą danych - (patrz: zarządzanie danymi), Administracja strukturami w ramach różnych środowisk

Zasoby bazodanowe - Wszystkie dane wraz ze strukturą, w której się znajdują zgromadzone w bazie danych.

Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem - (patrz: ERP, CRM), Kontrola nad wszystkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.

Znaczenie danych - Co określają dane, jakie informacje zawierają oraz do czego mogą zostać użyte.

Źródło danych  - Miejsce, w którym dane powstają. Mogą to być dane wpisane ręcznie do arkusza Excel lub aplikacji Access bądź do innej aplikacji, korzystającej z bazy danych, lub zapisującej dane w plikach.

Zrozumienie danych - Objęcie całości procesów związanych z danymi